Rechten

Ten aanzien van de website

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of in licentie bij Techonomy en DDMCA en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Techonomy en DDMCA.

Ten aanzien van de publicaties

Alle auteursrechten ten aanzien van het e-book en de voorpublicaties zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit het e-book of de voorpublicaties mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

Lees ook